Bitcoin Forum

Local => 山寨币 => Topic started by: Alex_He on September 14, 2017, 06:26:22 AMTitle: [奖金活动]Flixxo 基于社区的视频分享 10月13日开始热销
Post by: Alex_He on September 14, 2017, 06:26:22 AM
英文版奖金活动(English Bounty Thread) (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2168764.0)

 
https://s26.postimg.org/53v1msqdl/bounty_header.png

网站  (http://flixxo.com/)| 公告 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2175366.0) | 白皮书 (https://drive.google.com/file/d/0B8SWSX-W63bQS0RjT3RUUEVfN1k/view?usp=sharing) | TWITTER  (https://twitter.com/flixxo)| FACEBOOK  (https://www.facebook.com/flixxoOK/)| TELEGRAM  (https://t.me/flixxo)| REDDIT  (https://www.reddit.com/r/Flixxo/)| INSTAGRAM (https://www.instagram.com/flixxok)

Flixxo已开始官方奖金活动,以鼓励FLIXX代币的支持者们。

代币总额的1.5%将用于奖金活动。

本活动将持续到代币销售期后。奖金将在代币销售结束后30天内发放。

奖金分配:


https://i.imgur.com/s98i3c9.png

参与者奖金统计文档 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QFZopDg9Fzoh5CGcbP1aRs7VgdhSpoLsNX3wAj9Z_as/edit#gid=1525168270).

TWITTER

奖金份额将决定于粉丝人数 (以活动开始时为准)

250-749 粉丝:   每次转发1份额
750-1499 粉丝:    每次转发2份额
1500-9999 粉丝:  每次转发4份额
10,000+ 粉丝:    每次转发6份额

每周最少转发3次
每天最多转发2次,每周最多10次

申请:
1. 关注 Flixxo Twitter (https://twitter.com/flixxo)
2. 注册 表格 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz3TOa-xmJHzmp9ZwScsVRElpX23JCcqodtJnqNTyi_BFDzg/viewform)
3. 每两周用下面表格注册一次:
第 1-2周 (11.09-25.09) (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYyaJthCIptBLp16iRnBQVSInN8OCao2fdM3jIf7cXkrDkLQ/viewform) (10月2日前发出)
 第 3-4周(25.09-09.10) (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcvIa1IEjOIY0SK9VfPW3PVYifKn8E-l634R2xmhMkh3tyAg/viewform) (10月16日前发出)
 第5-6周(9.10-23.10) (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbYKa513xYg7A_ehC9mD_ZUlx9cKaYNLoA-_vCHpycPb8lVQ/viewform) (10月30日前发出)
 第 7-8周(23.10-6.11) (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScugF7sw1amZM-iU1zy2GgLNuc2xRHwk_85wtnEzfsvS1PxJg/viewform) (11月13日前发出,或者代币销售结束后一周,以较早者为准)

规则:
1. 必须在bitcointalk 上有Jr. Member或以上的级别
2. 你的 Twitter 审查 (https://www.twitteraudit.com/)分数必须在90%以上. 在分数要求下每5%,奖金减少50%。比如如何你的分数是87%, 那么所得就是 , 如果是 83%所得就是 0.5*0.5=, 以此类推。


翻译和审核

此项奖金分为三部分:
1. 翻译公告和奖励活动帖
2. 创建和维护 Telegram分群 + 翻译主群上固定消息
3. 翻译下列语言的白皮书: 西班牙语,中文,俄罗斯语,日语,法语,意大利语,德语。

所得份额取决于跟帖情况和Telegram群的人数。
创建本地语言的Telegram分群: 5 份 + 1份/活动结束时成员人数
公告+奖金活动帖: 50份+ 3份/有效跟帖
白皮书: 200份

申请:
1. 请电邮 bounty@flixxo.com ,提供下列信息:
- 翻译语言
- 翻译范畴 (公告/白皮书/Telegram)
- 翻译经验
- Bitcointalk用户名
- ERC-20钱包地址
2. 在接受和完成翻译后,在奖励活动帖下跟帖,并提供翻译文件网址。

规则:
1. 参与者必须保证翻译贴的活跃度,经常更新任何相关新闻和公告。 单一的翻译贴是不被接受的。
2. 不可以用自动(谷歌或其他类似方式)翻译
3. 不相关或者重复的跟帖不被算入份额计算
4. 只有楼主的跟帖才被算入份额


Telegram

全部参与者1 份/周 。

申请:
1. 加入我们的Telegram群 (https://t.me/flixxo)
2. 提交  表格 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc51cZ3wm_AyJUZat4XzP9S4Ac1IBr1gf6lO9-07mlmzTKljA/viewform)

规则:
1. 每个Telegram/Bitcointalk 用户一份奖励
2. 必须在群里保持活跃,最少每周一次发言

签名, 头像和个人信息活动

按用户级别分配份额:

Jr. Member: 1 份/天
Member: 2份/天
Full Member: 3份/天
Sr Member: 5份/天
Hero/Legendary: 7份/天

申请:
1. 按用户级别更改签名,头像和个人信息
2. 提交 表格 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8okJQwc_xQCu1Gecq-PGlMQt6aaWmgkxrlxWWfDWFsgwlXQ/viewform)

规则:
1. 签名,头像和个人信息必须保持到代币销售结束后份额计算完成(大概一周左右的计算时间)
2. 在其期间内最少30次有意义的帖子。 无关,滥发,和无意义的帖子无效。
3. 每帖最少70字
4. 参与者最少是论坛中的 Member级别

签名:

Jr. Member

https://s26.postimg.org/iqtcd6wzt/sig_JR.png

Code:
[center][url=flixxo.com][u]  [/u](►)[u]  flixxo     [/u] [i]COMMUNITY BASED VIDEO DISTRIBUTION[/i]
▬▬▬▬▬ [[ Watch,   Share,   Earn! ]] ▬▬▬▬▬[/center]

Member:

https://s26.postimg.org/8us9djr7t/sig_member.png

Code:
[center][url=http://www.flixxo.com/][u]  [/u](►)[u]  flixxo     [/u] [i]COMMUNITY BASED VIDEO DISTRIBUTION[/i][/url]
[url=https://twitter.com/flixxo]Twitter[/url]  [u]        [/u]  [url=http://www.flixxo.com/]Watch,   Share,   Earn![/url]  [u]        [/u]  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2168758.0]Thread[/url]
[url=http://www.flixxo.com/]▬▬▬ [[ A SPACE FOR A NEW KIND OF CONTENT ]] ▬▬▬[/url][/center]

Full Member:

https://s26.postimg.org/e7lp5f4i1/sig_full.png

Code:
[center][b][font=ubuntu][url=http://www.flixxo.com/][color=#FBD303][u]  [/u](►)[u]  [color=#000]flixxo[/color]       [/u][/color] [color=#000][i]COMMUNITY BASED VIDEO DISTRIBUTION[/i][/color][/url]
[url=https://twitter.com/flixxo][color=#E1BE07]Twitter[/color][/url]  [u]        [/u]  [url=http://www.flixxo.com/][color=#000][color=#E1BE07]W[/color]atch,   [color=#E1BE07]S[/color]hare,   [color=#E1BE07]E[/color]arn![/color][/url]  [u]        [/u]  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2168758.0][color=#E1BE07]Thread[/color][/url]
[url=http://www.flixxo.com/][color=#FBD303]▬▬▬ [color=#000][[color=#E1BE07][[/color] A [color=#E1BE07]SPACE[/color] FOR A NEW KIND OF [color=#E1BE07]CONTENT ][/color]][/color] ▬▬▬[/color][/url][/font][/b][/center]

Sr. Member:

https://s26.postimg.org/ezod4m8p5/sig_SR.png

Code:
[center][table][tr][td][b][font=ubuntu][size=24pt][color=#FBD303][u][color=transparent]X[/color][/u][/color][/size][/font][/b][/td]
[td][url=http://www.flixxo.com/][size=2pt][tt][color=#FBD303]       ▄▄█████████▄▄
    ▄██▀▀         ▀▀██▄
  ▄██▀   [color=#FBD303]▄[/color]           ▀██▄
 ▄██     [color=#FBD303]██▄▄[/color]          ██▄
▄██      [color=#FBD303]█████▄▄[/color]        ██▄
██       [color=#FBD303]████████▄▄[/color]      ██
██       [color=#FBD303]███████████▄[/color]    ██
██       [color=#FBD303]██████████▀[/color]     ██
▀██      [color=#FBD303]███████▀[/color]       ██▀
 ▀██     [color=#FBD303]████▀[/color]         ██▀
  ▀██▄   [color=#FBD303]█▀[/color]          ▄██▀
    ▀██▄▄         ▄▄██▀
       ▀▀█████████▀▀[/color][/size][/url][/td]
[td][url=http://www.flixxo.com/][b][font=ubuntu][size=24pt][color=#FBD303][u][color=transparent].[/color][color=#000]flixxo    [/color][/u][/color][/size][/font][/b][/url][/td][td][/td]
[td][center][url=http://www.flixxo.com/][b][font=Ubuntu][size=15pt][color=#000][color=#FBD303]W[/color]ATCH, [color=#FBD303]S[/color]HARE, [color=#FBD303]E[/color]ARN![/color][/size]
[size=9pt][i][color=#000]COMMUNITY BASED VIDEO DISTRIBUTION[/color][/i][/size][/font][/b][/url][/center][/td][td][/td]
[td][b][font=ubuntu][size=24pt][color=#FBD303][u][color=transparent]X[/color][/u][/color][/size][/font][/b][/td]
[td][url=https://twitter.com/flixxo][size=2pt][color=#E8C407]▄████████████████████▄
██████████████████████
██████████████████████
████████████▀[color=transparent]░[/color]▀███████
█████[color=transparent]░[/color]▀████[color=transparent]░░░░░░[/color]▄████
█████[color=transparent]░░░░░[/color]▀[color=transparent]░░░░░[/color]▄█████
█████▄[color=transparent]░░░░░░░░░░[/color]██████
██████[color=transparent]░░░░░░░░░[/color]███████
███████[color=transparent]░░░░░░[/color]▄████████
████▄▄[color=transparent]░░░░[/color]▄▄██████████
██████████████████████
██████████████████████
▀████████████████████▀[/color][/size][/url][/td]
[td][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2168758.0][size=2pt][color=#E8C407]▄████████████████████▄
██████████████████████
█████████▀█▀██████████
██████▀▀▀[color=transparent]░[/color]▀[color=transparent]░[/color]▀▀████████
██████▄▄[color=transparent]░░[/color]▄▄▄[color=transparent]░░[/color]███████
████████[color=transparent]░░[/color]███[color=transparent]░░[/color]███████
████████[color=transparent]░░░░░░[/color]▀███████
████████[color=transparent]░░[/color]███▄[color=transparent]░░[/color]██████
██████▀▀[color=transparent]░░[/color]▀▀▀[color=transparent]░░░[/color]██████
██████▄▄▄[color=transparent]░[/color]▄[color=transparent]░[/color]▄▄▄███████
█████████▄█▄██████████
██████████████████████
▀████████████████████▀[/color][/size][/url][/td]
[td][b][font=ubuntu][size=24pt][color=#FBD303][u][color=transparent]X[/color][/u][/color][/size][/font][/b][/td]
[td][size=22pt][b][[/b][color=#FBD303][[/color][/size][/td]
[td][center][url=http://www.flixxo.com/][color=#000][b][font=Ubuntu][size=12pt]A [color=#E1BE07]SPACE[/color] FOR A NEW[/size]
[size=13pt]KIND OF [color=#E1BE07]CONTENT[/color][/size][/font][/b][/color][/url][/center][/td]
[td][size=22pt][color=#FBD303]][/color][b]][/b][/size][/td]
[td][b][font=ubuntu][size=24pt][color=#FBD303][u][color=transparent]X[/color][/u][/color][/size][/font][/b][/td][/tr][/table][/center]

Hero/Legendary:

https://s26.postimg.org/skf53qoi1/sig_hero.png

Code:
[center][table][tr][td][b][font=ubuntu][size=24pt][color=#FBD303][glow=#FBD303,2,300][u][color=transparent]X[/color][/u][/glow][/color][/size][/font][/b][/td]
[td][url=http://www.flixxo.com/][size=2pt][tt][color=#FBD303]       ▄▄█████████▄▄
    ▄██▀▀         ▀▀██▄
  ▄██▀   [color=#FBD303]▄[/color]           ▀██▄
 ▄██     [color=#FBD303]██▄▄[/color]          ██▄
▄██      [color=#FBD303]█████▄▄[/color]        ██▄
██       [color=#FBD303]████████▄▄[/color]      ██
██       [color=#FBD303]███████████▄[/color]    ██
██       [color=#FBD303]██████████▀[/color]     ██
▀██      [color=#FBD303]███████▀[/color]       ██▀
 ▀██     [color=#FBD303]████▀[/color]         ██▀
  ▀██▄   [color=#FBD303]█▀[/color]          ▄██▀
    ▀██▄▄         ▄▄██▀
       ▀▀█████████▀▀[/color][/size][/url][/td]
[td][url=http://www.flixxo.com/][b][font=ubuntu][size=24pt][color=#FBD303][u][glow=#FBD303,2,300][color=transparent].[/color][color=#000]flixxo    [/color][/glow][/u][/color][/size][/font][/b][/url][/td][td][/td]
[td][center][url=http://www.flixxo.com/][b][font=Ubuntu][size=14pt][glow=#FBD303,2,300][color=transparent].[/color][color=#000][color=#fff]W[/color]ATCH, [color=#fff]S[/color]HARE, [color=#fff]E[/color]ARN![/color][color=transparent].[/color][/glow][/size]
[size=9pt][i][color=#000]COMMUNITY BASED VIDEO DISTRIBUTION[/color][/i][/size][/font][/b][/url][/center][/td][td][/td]
[td][b][font=ubuntu][size=24pt][color=#FBD303][glow=#FBD303,2,300][u][color=transparent]X[/color][/u][/glow][/color][/size][/font][/b][/td]
[td][url=https://twitter.com/flixxo][size=2pt][color=#000]▄████████████████████▄
██████████████████████
██████████████████████
[glow=#FBD303,2,300]████████████▀[color=transparent]░[/color]▀███████
█████[color=transparent]░[/color]▀████[color=transparent]░░░░░░[/color]▄████
█████[color=transparent]░░░░[/color]▀[color=transparent]▀░░░░░[/color]▄█████
█████▄[color=transparent]░░░░░░░░░░[/color]██████
██████[color=transparent]░░░░░░░░░[/color]███████
███████[color=transparent]░░░░░░[/color]▄████████
████▄▄[color=transparent]░░░░[/color]▄▄██████████[/glow]
██████████████████████
██████████████████████
▀████████████████████▀[/color][/size][/url][/td]
[td][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2168758.0][size=2pt][color=#000]▄████████████████████▄
██████████████████████
[glow=#FBD303,2,300]█████████▀█▀██████████
██████▀▀▀[color=transparent]░[/color]▀[color=transparent]░[/color]▀▀████████
██████▄▄[color=transparent]░░[/color]▄▄▄[color=transparent]░░[/color]███████
████████[color=transparent]░░[/color]███[color=transparent]░░[/color]███████
████████[color=transparent]░░░░░░[/color]▀███████
████████[color=transparent]░░[/color]███▄[color=transparent]░░[/color]██████
██████▀▀[color=transparent]░░[/color]▀▀▀[color=transparent]░░░[/color]██████
██████▄▄▄[color=transparent]░[/color]▄[color=transparent]░[/color]▄▄▄███████
█████████▄█▄██████████[/glow]
██████████████████████
▀████████████████████▀[/color][/size][/url][/td]
[td][b][font=ubuntu][size=24pt][color=#FBD303][glow=#FBD303,2,300][u][color=transparent]X[/color][/u][/glow][/color][/size][/font][/b][/td]
[td][size=22pt][b][[/b][color=#FBD303][[/color][/size][/td]
[td][center][url=http://www.flixxo.com/][color=#000][b][font=Ubuntu][size=12pt]A [glow=#FBD303,2,300][color=#fff]SPACE[/color][/glow] FOR A NEW[/size]
[size=13pt]KIND OF [glow=#FBD303,2,300][color=#fff]CONTENT[/color][/glow][/size][/font][/b][/color][/url][/center][/td]
[td][size=22pt][color=#FBD303]][/color][b]][/b][/size][/td]
[td][b][font=ubuntu][size=24pt][color=#FBD303][glow=#FBD303,2,300][u][color=transparent]X[/color][/u][/glow][/color][/size][/font][/b][/td][/tr][/table][/center]

头像: https://s26.postimg.org/53jcvw8kp/Flixxo_Avatar.png

个人信息: "Flixxo - Watch, Share, Earn!"


Facebook

份额取决于好友/粉丝的数量。

100-500 好友/粉丝:      每周1份额
500-1500 好友/粉丝:    每周2份额color]
1500-3000 好友/粉丝:    每周4份额color]
3000+ 好友/粉丝:    每周6份额

申请
1. 关注我们的 Facebook主页 (https://www.facebook.com/flixxoOK/)
2. 提交  表格 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePALsHFBetySDmmBGIWRrmBzNb1UwoNlTi2vBq3x1iW_IXhA/viewform)

规则:
1. 参与者必须转发点赞Flixxo的帖子
2. 每周最少一次有实质内容的评论
3. 有虚假好友/粉丝的账户不符合参与条件


社交媒体 (博客, Youtube, 论坛)

关于Flixxo的博客, 在其他论坛的推广,或者在上传YouTube上的视频也可以赢取代币。 其中35%预留给本次奖励活动, 15%留给受到VIP邀请的博主。最后的 20%会分发给其他参与者。

份额取决于读者/观众数量:

250-999: 2 份
1000-2499: 5份
2500-4999: 10份
5000-9999: 20份
10000+: 40份

(每篇/视频)

申请:
1. 完成并提交表格 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScILbr89oTQAqk1kNqRy_hnsG6iIoaYi1kXlyJBWnkQX0mYQw/viewform) (在发表文章或视频后):
2. 在此提供所发表文章或视频的链接

规则:
1. 博客/论坛必须是直接相关的 (由Flixxo决定)
2. 博客文章必须不少于250字,论坛帖子必须 100字以上。
3. 其他语言的博客/论坛也可以。(由Flixxo决定). 请联系奖励活动经理以确认。
4. 视频必须和Flixxo相关: 代币销售,白皮书,相关科技,视频编辑,等。
5. 虚假浏览数目的视频/文章会被取消资格
6. 必须是原创
7. 不可以滥发或者在错误的分论坛发帖。被删贴无效。


通用规则:

1. 奖金活动经理和团队保有任何时间更改条款的权利。
2. 一经提交,收币地址 不可 变动。
3. 在推广Flixxo期间任何冒犯或不足的行为都将被取消参与奖金活动的权利
4. 奖金活动经理和团队的决定是终极的。
5. 要询问或者投诉,请提交表格 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEsn216QZ1NPGCsCJ0umL7vCQUjPc0HsU7XAk0dRoGOY_6jA/viewform)


Title: Re: [奖金活动]Flixxo 基于社区的视频分享 10月13日开始热销
Post by: Alex_He on November 23, 2017, 02:03:53 PM
ICO最后9个小时,要行动的速度啦!