Bitcoin Forum
December 09, 2023, 03:03:20 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 26.0 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: [1] 2 3 »
1  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN] [ICO] Agro Tech Farm : The world ecosystem of natural plant food on: June 23, 2018, 02:52:51 AM


Ang world ecosystem ng natural plant food.
2  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / ⚡[ANN]⚡CryptoRiya 💰 Crypto to Cash Anywhere Without any Bank 🗼 Join PreSale 🗼 on: May 25, 2018, 04:58:16 AMSinasarado ko ang Thread na ito dahil sa mga Scam Accusation na hinaharap ng Grupo ng Cryptoriya Team.  Hinihikayat na sino mang interesado sa ICO na ito na magsaliksik at alamin ang katotohanan.


#1 na Pandaigdigang decentralized network upang i-cash-out ang alinmang Crypto Currency

3  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [ANN] [ICO] TrustLogics : Blockchain For Trusted And Secured Professional Data on: May 07, 2018, 01:37:53 PMBlockchain For Trusted And Secured Professional Data
4  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN] BIDIUM: The Best Service Around - Join Whitelist Today on: April 15, 2018, 04:28:01 PM
5  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN]★Honor| The decentralized services career ecosystem of America Rating ★ on: March 19, 2018, 12:23:04 AM

6  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [Bounty] Fil - Earth Token Special Bounty Campaign on: February 25, 2018, 07:06:55 AM
             Ang Earth Token ay nalulugod na ipahayag ang paglikha ng gantimpala para sa mga lokal na komunidad. Ang 35% (o may kabuuang 3.5M Earth Tokens) ng Bounty Fund ay nakalaan para sa kampanyang ito. Ang Earth Tokens ay magbibigay ng gantimpala sa bawat tao na makakapaglikha ng Lokal na Komunidad sa kanilang bansa.


Pangalan ng Bounty: Earth Token's Local Community

Deskripsyon: Isang gantimpala para sa mga lumikha ng grupo sa kanilang lokal na wika para sa proyektong Earth Token sa Telegram, Facebook, Discord, whatsapp, Kakaotalk, QQ, WeChat  o sa anumang lokal na social sites at mga serbisyo sa pakikipagchat. Gayundin sa mga nagsama ng mga miyembro sa mga grupo kasabay ng palagiang pagbabahagi sa kanila ng mga impormasyon.  Ang lokal na grupo o komunidad ay dapat na ekslusibo lamang sa Earth Token.  Ang katumbas na halagang 875 ETH (1ETH=4000 Earth Token) ay nakalaan para dito.

Pangkalahatang Mga Patakaran:

   Di na maaaring baguhin ang Ethereum address
   Ang pagbabayad ay gagawin sa pagtatapos ng ICO kasabay ng iba pang mga gantimpala.
   Ang Owner at Manager ay may karapatang baguhin o dagdagan ang mga patakaran. (Kabilang dito ang istraktura ng pagbabayad)

Ang Paglalaan ng Pondo: May 2.5M Earth Tokens ipamamahagi kung ang kampanyang ito ay umabot sa dalawampung (20) bansa na may iba't ibang mga komunidad, kung hindi man ay 50% lamang ng gantimpala ang ipamamahagi.

Mga Kinakailangan:

Lumikha ng Lokal na Komunidad
Isang (1) site ng Lokal na komunidad = Isang (1) bansa
Bilang ng miyembro: Walang limitasyon

Stake:

200 Stake para sa paglikha (makatatanggap ng 50% na stake ang grupo na mas mababa sa 50 na miyembro, at makatatanggap naman ng 25% na stake sa grupo na mas mababa pa sa 25 na miyembro)
karagdagang 5 stake para sa isang (1) miyembro na madadagdag (ang isang facebook count ay maituturing na isang (1) stake)
Limang stake (5) para sa bawat maayos na updates at balitang naipost.


Mga Patakaran, Tuntunin at Kondisyon

1. Isang (1) Lokal na Komunidad para sa bawat social media sites sa bawat bansa, maaari kang makipag-ugnayan sa iba pang mga miyembro na nasa loob ng iyong bansa upang palakasin ang iyong grupo.
2. First come first serve basis, kung may dalawang (2) kalahok mula sa parehong bansa, ang naunang kalahok sa mga kwalipikadong grupo ng bansang iyon ang siyang tatanggapin (naaangkop ito parehong site sa facebook at Telegram o iba pang social media sites na may dalawang magkaibang site upang maaari silang magkaroon sa bawat komunidad).
3. Ang grupo ay dapat magkaroon ng mga links para sa WhitePaper (maaaring gamitin ang Whitepaper na isinalin sa lokal na wika) Main Ann Thread, Local Ann Group, Earth Tokens Social, Media Accounts, Telegram Group, and Slack Group (Ito ay dapat na nakaPinned).
4. Ang grupo ay dapat na palaging updated sa mga balita, mga artikulo at mga anunsyo, at updates ng mga Developers.
5. Ang mga natanggap na kalahok ay awtomatikong makakakuha ng 200 stake at isang (1) karagdagang stake para sa bawat miyembro na idinagdag sa grupo at limang (5) stakes (5) para sa bawat maayos na updates at balita.
6. Ang hindi aktibong grupo (walang mga update o aktibidad na kaugnay ng Earth Tokens) ay makakatanggap ng mas kaunting porsiyento ng bounty o ang pinakamatindi, ay madiskwalipikado.
7. Ang local manager ay kinakailangang sumali sa telegram: https://t.me/EarthTokenLocalManagerMag-apply at mag-book ng grupo nyo dito:

https://goo.gl/forms/0BluU9uAFoiBKLoQ2

Tingnan ang listahan dito::

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18aZ8aEoavar-eUo5c8NF6xF_4H3l-fRwH-qhmM7PaKk/edit?usp=sharingPagsasalin ng Bounty na ito sa Lokal na Mga Boards

Isalin ang Bounty na ito sa inyong lokal na board at kumita ng Earth Token stake

Pondo: 5% ng nakalaan na PONDO (175,000 Earth Token) (kung umabot tayo sa 20 na nakasaling wika, ang pondo ay madodoble)

Mga Kinakailangan: Isalin ang Bounty na ito sa inyong LOKAL NA BOARD at makakakuha ng gantimpala.


Nakareserbang pagsasalin:

Filipino 
Portuguese
Romanian   :  Tszunami98
German     :  saugwurm

Punan ang form na ito pagkatapos ng pagsasalin: https://goo.gl/forms/yhtOviUcHwHQYOGt2
Tignan ang listahan ng mga isinaling wika dito: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18aZ8aEoavar-eUo5c8NF6xF_4H3l-fRwH-qhmM7PaKk/edit?usp=sharing

Mga Panuntunan:
Ito ay isang first come first serve Translation task upang makatulong sa bawat local board na malaman ang tungkol sa Bounty na ito.
Walang translation tool ang dapat gamitin dito, ang sinumang mahuli gamit ang anumang translation tool ay diskwalipikado.
Anumang ranggo ay maaaring magtranslate hangga't sinusunod ang panuntunan.

Post Announcement Thread at Bounty sa iba pang nga Forum (kabilang ang mga International at Lokal na Forum)

Ito ay copy and paste task lamang: Kailangan nating icopy at ipaste ang Earth Token Announcement Thread at ang Bounty nito sa iba't ibang Forum at Sites at i-moderate ito.


Announcement : 200 Earth Token  (katumbas ng $16 para sa ICO price)
Bounty Threads : 120 Earth Token  (katumbas ng $10)
Moderation :  60 Earth Token sa bawat wastong post o update ($5 na katumbas)


Mga Panuntunan:
 • Icopy at paste lamang ang Announcement Thread at Bounty Thread of  Earth token sa alinmang forum na may kaugnayan sa crypto at non crypto (internasyonal man o lokal) upang makakuha ang gantimpala.
 • Iupdate ng madalas ang thread para makakuha ng 60 Earth Token sa bawat valid post. Ang isang well-updated thread ay magkakaroon ng nakakagulat na bonus (Ito ay naaangkop sa parehong Ann thread at bounty threads.)
 • Ito rin ay isang first come first serve task, walang duplicate site, ang unang kalahok na makapagsumite ng nagawang task ang siyang kikilalanin.
 • Idagdag ang iyong Bitcointalk profile sa dulo ng post. Kapag hindi mo nagawa ito, hindi makre-credit ang ginawa mo.

Link para sa Earth Token Main Ann Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2198758.0
Link para sa Earth Token Main Bounty:  https://bitcointalk.org/index.php?topic=2216823.0
Link para sa EarthToken Special bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2272042.0


Pagkatapos makumpleto ang task na ito, punan ang form sa ibaba:
https://goo.gl/forms/K40KAUaMIJEJ2aQh1

Tignan mo ang status mo dito:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18aZ8aEoavar-eUo5c8NF6xF_4H3l-fRwH-qhmM7PaKk/edit?usp=sharing


Disclaimer: Hindi ko hawak ang pondo para sa bounty na ito at ito ay babayaran nang direkta ng Earth Token Dev Team.
7  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / HONOR JUBS Special Campaign on: February 23, 2018, 12:20:28 PM
Website || Bounty || Facebook || Twitter || Slack || TelegramANN Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2620238.0
Whitepaper: https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/appjubs/HONOR+-+WHITEPAPER+1.2+-+EN-US.pdfHONOR JUBS is happy to announce their Create Local Community Bounty. 2%   of Bounty Fund is allocated to this campaign.  HONOR JUBs will reward each person that will Create a Local Telegram Community in their country.


Bounty Name:  HONOR JUB's Local Telegram Community

Description: a bounty for those who create Telegram groups in their local language for HONOR JUBs project such as . and bring members to the groups and share project information regularly.  The Local group or community must be HONOR JUB Exclusive.    
General Rule:

   No change of Ethereum address
   Payment will be made at the end of ICO together with other bounties.
   Owner and Manager have the right to modify or add rules. (This also include structure of payment)Requirement:

Create a Local Community
1 Local community site = 1 Country
Member: Unlimited

Stake:

200 Stake For Creation (less than 50 members will receive 50% stake only, less than 25 members will receive 25% of the stake)
additional 5 Stake  for 1 member added  
10 Stake for every valid updates and news posted


Rule, Terms, and Condition

1.   1 Local Telegram Community for each country, you can coordinate with other members that are within your country to boost your group.
2.   First come first serve basis, in case there are two participants within the same country, the first one among the qualified group of that country will be accepted (applicable for the same site facebook and Telegram or any other social media sites are two different sites so they can have each community).
3.   The group must contain Links of WhitePaper (Locally translated Whitepaper link can be used) Main Ann Thread,  Local Ann Group, HonorJubs Social, Media Accounts,  Telegram Group, and Slack Group (Must be Pinned).
4.   The group must be regularly updated with news, articles, and Developers announcements and update.
5.   Accepted Entry will automatically gain 200 stake and an additional 5 stake for every member added to the group and 10 stake for every valid updates and news.
6.   Inactive group ( no updates or HONOR JUBs related activity) will receive less % of the bounty or worst, disqualified.
7.   Local manager is required to join the telegram: https://t.me/joinchat/GDGcbQ_WUS543DwkIWQy4A


Reserved Local Telegram

Portuguese
Philippines
IndonesiaApply and reserve you group here :
https://goo.gl/forms/HOMXc9WFtQgpEPJ92


Check the list here:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R6PNZfJNC-RYmbzb8u773-SSaJOTEfe4KnRqb1W6AjQ/edit?usp=sharing

Post Announcement Thread and Bounty to other Forum (includes international and Local Forum)

This is just a copy and paste task:  We need you to copy and paste  HONOR JUB Announcement Thread and its Bounty to different Forum and Sites and moderate it.  1% of the bounty pool is allocated in this campaign

Announcement : 200 stake
Bounty Threads : 120 stake
Moderation :  10 stake per valid post or update  

Rule:
 • Just copy and paste the Announcement Thread and bounty thread of  HONOR JUB to any crypto and non crypto related forum (international or local) to earn the reward.
 • Update the thread regulary to earn stake per valid post.  A well updated thread will earn a surprising bonus. (This apply to both Ann thread and bounty threads.)
 • This is also a first come first serve task, no duplicate site, the first one who submitted the task will be credited.
 • Add your Bitcointalk profile at the end of the Post failure to do so will not credit your work

HONOR JUB Main Ann Thread Link : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2620238.0
HONOR JUB Main Bounty Link :  https://bitcointalk.org/index.php?topic=2632451.0
HONOR JUB Special bounty Link : This thread link


After doing the task fill up the form below :
https://goo.gl/forms/9ZjOKAP3CJsfQvRc2

Check your status here:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R6PNZfJNC-RYmbzb8u773-SSaJOTEfe4KnRqb1W6AjQ/edit?usp=sharing

]
Details:  

More info about the project in this Bitcointalk thread

We're happy to announce HONOR JUB's Facebook  POST/SHARE campaign!

We Distribute 2% of Bounty Fund  for this bounty


Rules:
1.) Your Facebook account must be open to public.
2.) No fake Facebook accounts.
3.) Junior members and above only.
4.) Your Facebook account must be at least two months old.
5.) You must have at least 150 friends.
8.) The groups must be crypto related.
9.) The post must be about HONOR JUB.


Payment Structure:
1. General Post (Own Timeline) 10  Stakes/Post
2. General Post (own Timeline) with 20 Friends Tagged: 30 Stakes/Post
3. Post in Public Group: 20 Stakes/Post
4. Post in Public Pages: 15 Stakes/Post
5. Post in page with 10k+ fan: 20 Stakes/Post
6. Pinned Post in public group with 500+ members: 100 stakes/week

Fill this form: https://goo.gl/forms/MehoJLfoFeft48NA2
For every task you do.

Note: Submission with Broken link of either Bitcointalk Profile or Facebook Profile will be rejected automatically. Please learn to fill the form properly

Check your progress here:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R6PNZfJNC-RYmbzb8u773-SSaJOTEfe4KnRqb1W6AjQ/edit?usp=sharingNote: Main Bounty Rule applies here.
Disclaimer : I do not hold the fund for this bounty and this  will be paid directly by the HONOR JUB Dev Team.

8  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN] Lina.Review | Community-Driven Review Platform | TGE Event 15th Jan on: January 19, 2018, 06:23:22 AM

ABOUT           WHAT ISWHAT YOU CAN DOMVP
BOUNTY


LOCAL THREAD

9  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN] Bob's Repair ICO inindorso ni John McAfee on: January 15, 2018, 11:00:26 PM
10  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN][ITO][NODE] Intelligent technology for wireless energy! on: January 15, 2018, 10:20:48 PMAng Pre-ITO ay nagsimula na!

Magbigay kontribusyon ngayon sa https://nodepower.io at tumanggap ng 45% na bonus.
Token Name: NODE
Token Supply: 750 000 NODE
Minimal Investment: $10
Token Price: $1
Accepted Currencies: BTC, ETH
Ano ang NODE?

Ang Node ay isang revolutionary high-tech start-up, na bumubuwag sa market niche ng wireless transimission devices para sa pribado at komersyal na gamit.  Sa sektor ng mga consumer ang teknolohiyang ito ay aktibong ginagamit upang i-charge ang mga smartphones, tablets, wearable devices at iba pang elctronics. Layon ng Node na lumikha ng iba't ibang applications sa consumer electronics, automotive, medical at iba pang industriya. Ang aming mga investors ay hindi lamang magkakaroon ng pagkakataon na palakihin ang kanilang kapital, bagkus, maaari din silang maging unang nagmamay-ari ng mga nasabing devices.Ang Aming Mga Produkto


Road Map

Ang Aming TeamAng Team


NODE Token

Ang NODE token ay nagbibigay ng isang natatanging pagkakataon na mag-invest sa revolutionary technology product - wireless transmission devices para sa parehong pribado at komersiyal na gamit.  Ang kasalukuyang yugto ng funds raising ay nakalaan para sa Node devices production, marketing at sales.

Ang kasalukuyang estado ng development ang pinagamagandang pagkakataon para mag-invest:

 • Pinababa ang risks na may kaugnayan sa performance ng produkto
 • Pagkakataon na madalas ay para lamang sa mga business angels at venture capitalists
 • Ang R&D phase, prototype production at testing ay matagumpay ng naisagawa
 • Lahat ng pagsusuri ng prototypes ay nagpakita ng full compliance sa declared characteristics
 • Pinakamalaking potensiyal sa paglago ng investmentInvestment Opportunity

Forecast ng NODE Token Demand

Ang demand para sa NODE Tokens ay bubuuin ng kumbinasyon ng iba't ibang elemento: ang pagpapatupad ng buyback at pagbibigay ng diskwento sa mga produktong diretsang binili sa Node. Depende sa implementasyon ng ITO, kasama ang iba pang ideya, possibleng makalkula ang estimated annual "organic" demand para sa NODE tokens.Ito ay kung, sa kaso ng ikatlong senaryo, ang estimated annual deman ay halos magiging 8 million US dollars kung saan hindi pa kasali ang increase in demand dahil sa pagrelease ng mga bagong produkto sa merkado at ang pagbabawas ng bilang ng free-to-use tokens.Pre-ITO

Start: 15.01.2018 12:00 UTC+2
End: 14.02.2018
Token price: 1 USD
Minimal contribution: 10 USD in equivalent
Kabuuang amount
ng tokens: 0.75 million pcs.

Matatanggap ng Participants:
- 15.01 - 31.01 - 45% bonus 
(karagdagang 0,45 ng token sa bawat isang binili)
- 01.02 - 14.02 - 40% bonus 
(karagdagang 0,4 ng token sa bawat isang binili)

ITO

Start: 15.02.2018 12:00 UTC+2
End: 15.04.2018
Token price: 1 USD
Minimal contribution: 10 USD in equivalent

Ang Early participants
ay tatanggap ng bonuses:
15.02 - 24.02 30%
25.02 - 06.03 20%
07.03 - 16.03 15%
17.03 - 26.03 10%
27.03 - 16.04 0%

Ang kabuuang bilang ng tokens kasama ang Pre-ITO: 10 million pcs.
Lahat ng hindi mabebenta at hindi maipapamigay na tokens ay ibi-burn.Distribusyon ng nalikom na funds

Makipagugnayan samin sa Social Media o E-mail:

Para sa Support: support@nodepower.eu
Para sa Press: pr@nodepower.eu
11  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [ANN][PreICO] ARena Space - Worldwide VR parks' chain w/ Blockchain Payment Syst on: December 21, 2017, 01:59:40 PMMGA ARTIKULO TUNGKOL SA AMIN
12  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / ⚡[FIL-ANN] TOKENPAY ⚡ THE WORLD'S MOST SECURE COIN ⚡ TOKENSALE DECEMBER 7TH ⚡ on: December 14, 2017, 02:47:04 PM


ANG THREAD NA ITO AY IMOMODERATE AT IAUPDATE NINA : Betternet at BitfFinnese
(This thread will be moderated and updated by: Betternet at BitfFinnese)

           


13  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN] [ICO] LaLa World : An ecosystem for migrants and their families on: December 11, 2017, 02:16:43 PM


Ang thread na ito ay imomoderate at iaupdate nina : CASTIEL05 at BitFinnese
Isang Ecosystem para sa mga migrante at kanilang mga unbanked na pamilya

Ang LALA World (“LALA”) ay para sa mga migrante at kanilang mga unbanked families. Ito ay isang ECOSYSTEM na pinapagana ng LALA Wallet bilang isang PLATFORM, isang single sign on platform na umiikot sa kanilang mga issues at mga problema.  Employment issues, digital ID’s, communities build up, government at NGO partnerships, health issues, at siyempre, isang bagong financial ecosystem para sa malaking underbanked population sa pamamagitan ng pag-capitalize sa Blockchain revolution upang tugunan ang gap sa pagitan ng cash, digital at ng crypto world.

Ang Lala ay isang makabagong one-stop Wallet base sa ethereum at hyperledger blockchains na magbibigay daan sa mga investors upang mag-capitalise sa pagsikat ng blockchain gayun din sa underbanked patungo sa financial ecosystem. Sa paglikha ng isang bagong peer to peer ecosystem, layon ng LALA na i-revolutionize ang nakasanayan ng mga indibidwal, smal businesses at micro-entrpreneurs sa pag-transact, pagbabayad, panghihiram at katulad na mga produkto tulad ng insurance, domestic at Cross Border remittances, cards at iba pang general banking products.

Link ng aming website:  https://lalaworld.io

Link ng aming Whitepaper : https://lalaworld.io/whitepaper.pdf

BOUNTY THREAD: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2296769.0

Pre-Sale - 25th November hanggang 15th December 2017


ICO - 5th January hanggang 5th February 2018


Komunidad ng Social Media

Facebook - https://www.facebook.com/MyLaLaWorld

Twitter - https://twitter.com/MyLaLaWorld

Linkedin Profile - https://www.linkedin.com/in/mylalaworld/

Linkedin Page - https://www.linkedin.com/company/13426271/

Instagram - https://www.instagram.com/lalawallet/

Slack -  https://join.slack.com/t/slacklalaworld/shared_invite/enQtMjU1MjMxMzg0NDE4LTgxOTQ3YzhhYmE5NDg2YWY3MmUzMzRlOTU0MWRlZjcyZWI0OTM0YjRkMTI3MjljYjIwNGFkODMzMmM0YWRhYTg

Telegram - https://t.me/LaLaWorld

Medium - https://medium.com/@MyLaLaWorld
14  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN] CryoGen - Cryopreservation technologies. PRE-ICO is live now. on: December 10, 2017, 11:05:05 AM

Ang Thread na ito ay iaupdate at imomoderate nina BitFinnese at ElelThe future starts 9.11.2017     JOIN US
Mamuhunan:

https://goo.gl/wRTQMH

Link ng presentation:

https://www.docdroid.net/IC1upRP/cryogenfinaleng.pdf#page=5

Link ng white paper v0.1:

http://cryogen.me/files/cryogen-WP.pdf

Bounty thread para sa CryoGen:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2369948.new#new

Bloomberg video tungkol sa proyekto:

https://www.youtube.com/watch?v=kk-_TPM9ZaQ

Ang Telegraph Tungkol sa amin:

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/11/insurance-against-death-russian-cryonics-firm-plans-swiss/


Artikulo ng FinancialTimes tungkol sa amin:

https://www.ft.com/content/d634e198-a435-11e5-873f-68411a84f346

15  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / 💪[ANN][PRE-SALE] CAVIAR: De-Risking Your Crypto Investments With Real Estate💪 on: November 16, 2017, 10:45:09 PM


Punong Thread :  https://bitcointalk.org/index.php?topic=2324425.0

Ang kauna-unahang dalawahang layunin (“dual purpose”) na crypto at ari-ariang plataporma (“real estate”) sa pamamagitan ng pamumuhunan at crowdfunding sa blockchain.
For General Questions and Assistance Kindly Join the telegram group or directly Email to: ico@caviar.io


Para sa mga katanungan at kaukulang tulong at impormasyon, maaari po lamang na lumahok sa Telegram Group or direktang magpadala ng sulatroniko sa ico@caviar.io

Ang Caviar ay layong isakatuparang ang de-risking sa mga tambilang na pamumuhunan (“digital assets”) sa pamamagitan nang pagpapalawig ng cryptocurrencies na kikita mula sa ari-ariang utang (“real estate debt”) na kung saan pinagsama ang pag-unlad at pagkita sa iisang token lamang habang pinasisinayaan ang crowdfunding para sa mga proyektong real estate.- - Pamumuhunang Sanaysay - -
Ang Caviar ay naglalayong bawasan ang pabagu-bagong pamumuhanan ( “investment volatility”) habang
itinataas ang ang porsiyento ng pagbalik ng puhunan (“rates of return”).

Sa pamamagitan ng pinagsama-samang sabayang pamumuhunan (“concurrent investmens”) sa mabilisang pagtaas ng halaga ng crypto-assets na mayroong malaking tiyansa na kumita at malakas na makasaysayang pagganap, bukod sa pamumuhunan sa mga kumikitang panandaliang mga utang, na mayroong kasiguruhan sa mga ari-ariang puhunan sa Estados Unidos.
- - Teknolohiya - -

Caviar Intelligent Predictive Model (IPM)
Isang makabagong artificial intelligence predictive scheme model base sa machine learning approach para sa price forecasting sa parehong panandalian at ang matagalang projection timescales na magbubunga ng mas mahusay na predictive power at mas epektibong asset allocation.  Ang IPM ay gumagamit ng historical data at pinagsama-samang time-invariant qualitative/quantitative metrics, at sinabayan ng masusing pag-aaral ng batayan ng cryptocurrency ecosystem, social signals and trends, na awtomatikong nangangalap ng datos mula sa iba’t ibang sources upang makapagbigay ng konkretong opinyon sa lalong madaling panahon.

Caviar Platform
Isang platapormang base sa Blockchain na magpapasinaya sa community development and education, source deal flow, at magbibigay daan sa Caviar upang
 umanap bilang intermediary sa pagitan ng Caviar token holders na nagnanais kumita ng interes at mga real estate developers na nangangalap ng pondo.
CAView
Isang natatanging tool na maghahatid ng isang bukas at hayag na portfolio audit upang masiguro ang tapat at anonimong profit sharing at pamamahagi nito.

Note: Paunawa: Ako po ay hindi parte ng Developer’s Team, para sa mga teknikal na katanungan at tulong, maaari pong magpadala ng sulatroniko sa ico@caviar.io o direktang magmensahe sa Caviar.io
16  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN] MOYA Networks - Bringing Data to Africa at the Speed of Light on: November 15, 2017, 07:34:11 PM

Ang thread na ito ay imomoderate at iaupdate nina : CASTIEL05 at BitFinnese

WEBSITE  |   WHITEPAPER  |  TEAM

Ang mababang penetration rate sa Timog Silangang Africa kumpara sa level kahit saan man ay malinaw na nagpapakita ng pent-up demand sa koneksyon sa broadband.  Ang Moya Networks, isang pryekto na ginawa ng seasoned Pan-African ICT professionals, may sapat na karanasan asa pagpapaunlad at pagmamanage ng ICT companies, ay nagplano na magbigay ng transparency sa Timog Silangang Africa sa whole sale market  para mara ramp up ang internet connection inclusion sa lugar.
 
Sa wholesale market ng Timog Silangang Afrika, Ang kable na tulad ng SAT3 at WACs hanggang sa kasalukuyan ay hindi nachachalenge sa posisyon sa merkado. kung saan ang resulta nito ay ang presyo sa data na may 10 hanggang 20 ulit na mas mahal kesa sa merkado sa labas ng Africa.  Isang market research ang ginawa kasama ang Moya kung saan tinatayang nagkakahalaga ang single STM para sa international connectivity patungo sa Africa ay  US$115,000 kada buwan.   Ang kasalukuyang presyo sa merkado ng satellinte access sa Africa ay nasa pagitan ng US$4000-US$5000 kada Mbps kada buwan.
 
Para maayos ang kasalukuyang kakulangan sa kahusayan na makikita sa merkado, ang Moya ay magleverage ng kanilang karanasan at mga kontrata para maibigay ang sbmarine capacity at ang terrestial capacity na makukuha sa mga iba't ibang kapartner para maihandog ang mas mababang resyo ngunit worldclass na  Synchronous Digital Hierarchy (“SDH”) at Internet Protocol (“IP”) network transport services na nakadisenyo para matugunan ang mga pangangailanga sa malawak na rang ng African Internet Service Providers(ISP’s),ipang global na carriers, mga content providers, large multi-national businesses and governments.
To do kaya ang , Moya Networks ay maglalabas ng sarili niyang cryptocurrency token na kung saan ito ay gaganp bilang kapwa fund raising method at oportunidad para sa early supporter na direktang mainvolve sa project.


Ang Moya Tokens (MTK) ay ERC20 tokens based sa the Ethereum blockchain.  Ito ay magsisilbing kapwa mekanismo sa fundraising na magbibigay pahintulot sa Moya Netowrk na pondohan ang pagbili ng ACE submarine cable capacity, terrestial fibre capacity at pondohan ang operasyon ng Moya.

Ang Moya token ay mabibigay din ng karapatan sa holder na makatanggap mula sa 20% na kita ng Moya kada taon.  Ano mang bilang ng tokens (100%) na nabenta sa katapusan ng ICO ay may karapatang makatanggap mula sa 20% ng kita ng kumpanya  kada taon.

Ang Moya ay nagpaplano na makalikom ng 6,000 BTC, para magkaroon ng karapatang makabili sa Africa Coast patungong Europe Submarine Cable System (ACE).  Ang Moya ay magbebenta ng MTK tokens (MTK) sa lampas  na 4 na linggo sa kumunidad ng Cryptocurrency.  Ang MTK Token ay ibibigay mula sa Ethereum platform.  Bitcoin at Ethereum cryptocurrency ay tatanggapin bilang pangbili ng MTK.  Ang mga namumuhunan na bibili sa panahon ng token sale ay makaktanggap ng mga bonus.ICO Timeline:


- Pre ICO 1 Nobyembre hanggang  *15th* Nobyembre  (*30%* Discount)
- Paglunsad ng ICO 15th Nobyembre to 15th Disyembre

 • Fund Raise Cap: Max. 2,000
 • Mga Tinatanggap na bayad: BTC & ETH
 • Native Blockchain: Ethereum (ERC20)
 • Sa panahon ng pagbebenta, ang MTK token is ioofer sa http://moyanetworks.com

Pagbabahagi ng Pondo: TAng Pondo ay gagamitin para bumili ng Karapata sa Africa Coast para sa  Europe Submarine Cable System (ACE) base sa ACE-Moya existing contracts sa pagtatapos ng ICO; para makbili ng backup capacity sa West Africa Cable System (WACS); at bumili ng gamit sa telecommunications mula sa qualified na tagabenta; para iinstall ang mga kagamitan sa Moya backhaul network; at para sa operasyon ng kumpanya. Ang pondo ay gagamitin ding pangbayad sa mga tauhan sa panahon ng pagtatatag ng negosyo.

Escrow Agents: TBD

 
Dalawang Signatories ang iaasign para sa pangtanggap na wallet (Isa mula sa Moya at ang isa ay mula sa Independent Escrow Agent). Ang pagpapalabas ng pondo ay nangangailanga ng 2 Signatures.

Milestone sa Pagpapalabas ng Pondo:

 • 80% ng naibentang token ay direktang ilalabas mula sa crowdsale particpants pagkatapos ng crowdsale
 • 20% ng naibentang token ay diretang ilalabas para sa pagbili ng karagdagang submarine cable capacity, terrestrial backhaul capacity, gastos sa marketing, partnerships, sa grupo at empleyado at pagpapalawak ng empleyado. Ang taunang access sa investor compay financial ay ibibigay ayon sa kahilingan.Carrington Phillip


Bilang CEO, si Carey ang namumuno sa management team at Moya kung saan pinaghuhugutan niya ng kaalaman ang kanyang malawak na karanasan at malalim na kaalaman sa Industriya ng TeleCommunication mula pa noong 1990

Nagsisilbi bilang Managing Director para sa Smile Communications, sa Kampala Uganda, mula 2008 hanggang 2010, siya ay responsable sa paggawa at paglunsad ng Smile communication WIMAX network sa Uganda.

Siya rin ay nagsilbi bilang dating Bise Presidenta ng Cox  Communications sa Atlanta Georgia, kung saan siya ang key member ng grupo na naglunsad ng isa sa buong mundong “triple play” (Voice, Video, Data) commercial networks.

https://za.linkedin.com/in/carrington-phillip-3a671476


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jason Berry


Jason ang tagapagtatag, Managing Director at Chief Network Enginner ng CiTEC (Pty) na kung tawagin ngayong MTN Business.

Noong July 2001 ang MTN South Africa ay binili ang CiTEC, bilang karagdagan sa iba't- ibang applikasyon sa International Patent , na inimbento ni Jason.

Binago ng MTN ang pangalan ng CiTEC sa "MTN Business Solutions" dahil ang kumpanya ay nakafocus sa corporate clients kung saan iniiangat nito ang MTN's value proposition sa merkado

http://www.linkedin.com/in/gettothefarm

————————————————————————————————————————————————————————

Sibusiso (Sbu) Zindela


Si Sbu ay isang may karanasang Chief Engineer para international submarine networks.

Siya ay may malawak na karanasan sa pagpaplano at pagdesenyo ng international submarine networks na kung saan kinakatagpo ang internaional interconnect at capacity demands.

https://za.linkedin.com/in/sibusiso-zindela-09618322

ADVISORS


Vivienne NamutebiSi Vivienne ay isang may karanasang online sales at digital marketing professional sa digital advertising space.

Siya ay may malawak na karanasan sa pagamanage ng online content, pagmonitor ng website ng kliyente, online platforms, pagbili ng ads at online partner management.

https://www.linkedin.com/in/vivienne-namutebi-387abb97

————————————————————————————————————————————————————————

Leonard HarleyCo-founder ng impactChoice at imbentor ng kauna-unahang blockchain based asset management at transactional trading platform.

Len ay may matataga na background sa pagmamanage na may senior level international na karanassan at exposure sa iba't-ibang sektor.  Siya ay lubhang nakafocus sa consistent track record ng pagdeliver ng matagumpay ng pag implement ng full lifecycle systems sa mga gipit na panahon at ng nasa budget.

http://www.linkedin.com/in/leonardharley

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Victor Lawrence


Si Dr. Lawrence ay nag pursu ng isang highly successful research at career ng pagnenegosyo sa Bell Labs ( research division of AT&T)

Ang kanyang nakaraang position ay bilang Bise Presidente ng AT&T, Alcatel at Bell Labs.

Siya rin ay naging tagapayo ng South African President na si Thabo Mbeki at nagsilbi sa board ng Telkom South Africa

Bilang nakapag trabaho sa information technolog at communication R&D sa loob ng mahigit 30 taon, siya ay nagretiro bilang Bise Presidente Vice President, Advanced Communications Technology - Bell Laboratories, Lucent Technologies, kung saan pinamunuan niya ang pagpapaunlad ng teknolohiya para sa pangbuong mundong communications networks.

https://www.linkedin.com/in/victor-lawrence-3108095117  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN][ICO][ENJL] Crypto at Nakasanayang Pera sa isang wallet! on: November 11, 2017, 05:49:24 PM
NAGSIMULA NA ANG PRE-ICO!

Magmadali para bumili ng iyong token na may 50% na diskwento hanggang ika-15 ng Nobyembre!

kung nais nyong makita ang mga instructions para sa inyong wallet,pagbili ng inyong unang token at iba pa, maaring iclick lamang ang link na ito: https://ico.enjoy-life.world/enjoy_life_guide_eng.pdf

Impormasyon tungkol sa  Pre-ICO:

Website: https://ico.enjoy-life.world/en
Token address: 0xa264f3fe1771bcde028e5f2e97043424a04f60a7
Platform: Ethereum
Token price: $0,5
Minimal investment: $200 in equivalent
Makakatanggap angInvestor ng  50% bonus (extra 0.5 token kasa isang token na binili)
Kabuoang bilang ng Token:1 million pcs.Ang Enjoy Life ay isang grupo ng mga propesyonal na nagsama-sama  simula pa noong 2014 sa ilalim ng Enjoy life brand upang bumuo ng multicurrency na pinansyal na nagtataglay ng 5 sangay o elemento:

1.   Multicurrency wallet
2.   payment system (sistema pangbayaran)
3.   trading platform (lugar kalakaran/palitan)
4.   market place (pamilihan)
5.   discount program (programa sa diskwento)


Ang aming misyon ay makapaglunsad ng sistema ng bayaran pangkalahatan sa buong mundo na mag-uugnay sa nakasanayang pera at crypto-currency.

Pakay namin ang makabuo ng komunidad kung saan ang miyembro ay malaya, may seguridad at komportable na makakatanggap at ligtas na makakapagpadala ng crypto-currency o pera na di na dadaan pa sa iba pang palitan.

Maari na ma-i Down load ang ENJOY LIFE sa platform ng android at IOS


18  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [ANN] fidentiaX-World's 1st Blockchain Mktplace for Tradable Insurance Policy on: November 06, 2017, 08:58:49 AMANG THREAD NA ITO AY IMOMODERATE NILA :BitFinnese, rockyfellar at rhomzkie26

19  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL-ANN] [ICO] 💢 MAVIN - A reward-based influencer marketing ecosystem 💢 on: November 02, 2017, 12:27:42 PMAng thread na ito ay imomoderate nina :  BitFinnese at emdppabloMAVIN
Ang  reward-based na taga impluwensya sa marketing ecosystem
Ang vision ng Mavin ay maging isang global market maker kung saan ang mga brand at kumpanya (marketers) at nano at micro influencers (tagaimpluensiya) ay magsama-sama.  Ang mga marketer ay makikinabang sa pamamagitan ng mas maramin at mas malawak na audience na may mas mataas na engagement rate.  At ang mga tagaimpluwensiya ay mababayaran ng mga marketers  para sa kanilang mga pagbanggit sa social media, na maaring magbigay sa kanila ng oportunidad na makalahok ng directa sa gagastusin para sa marketing.  Ang gugugulin sa marketing ay hindi lamang ibabahagi sa mga kilala at siakt na influencers, kung hindi sa mga ordinaryong tao din.


Dahil ang lahat ay tagaimpluwensiya.
20  Local / Altcoin Announcements (Pilipinas) / [FIL ANN] Lydian | Isang Matalinong Marketing Platform para sa Blockchain on: October 31, 2017, 11:27:06 AM


Ang thread na ito ay imomoderate ni Bitfinnese at EmdppabloPages: [1] 2 3 »
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!