Bitcoin Forum
September 24, 2022, 07:33:24 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 23.0 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »
1  Local / Announcements (Deutsch) / InvArch on: September 25, 2021, 05:30:21 PM
Grüße an alle!
Ich präsentiere Ihnen eines der besten Projekte, die ich je in den frühen Stadien der Entwicklung gesehen habe. Ich denke, dass es ein großer Fehler wäre, eine solche Chance zu verpassen.
Zu deiner Aufmerksamkeit:Website | Twitter | Telegram ANN | Discord | LinkedIn | GitHubWas ist InvArch? In erster Linie ist es ein Netzwerk aus geistigem Eigentum und dezentraler Entwicklung für das Web 3.0, ein Ort, an dem Sie Ihre Idee in die Tat umsetzen können. Mit anderen Worten, es ist ein Service, der für Ihre Idee ein Patent hervorbringt, und es zukünftig ermöglicht, Services für globale Patentämter zu integrieren.


Unser Motto: Verwandeln Sie Ihre Ideen in digitale Assets und geben Sie ihnen Leben!


Wie funktioniert es? Pallet_IPT ermöglicht es Benutzern, Token für geistiges Eigentum (IPTs) zu erstellen, bei denen es sich im Wesentlichen um NFTs handelt, die mit IPFS gespeichert werden, jedoch mit anderen Funktionen als reguläre (ERC721)-Token. Pallet_IPS ermöglicht es Benutzern, ihre IPTs in Sets zu speichern. Diese Sets können als echte "Idee" betrachtet werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Sammlungen von nicht austauschbaren Komponenten (oder IPTs), die dabei helfen, eine Idee zu beschreiben und detailliert darzustellen.
Pallet_IPO legt den Anteilsbesitzmechanismus fest. Auf diese Weise können Sie austauschbare Besitztokens erstellen und diese an eine Reihe von IPs binden. Diese Tokens sind ein Mittel, um das Eigentum an einer Idee darzustellen. Diese Tokens können verwendet werden, um Partnerschaften aufzubauen -> die Verteilung von Eigentumsrechten im Austausch für die Fähigkeiten oder Arbeit, die erforderlich sind, um die Idee zum Leben zu erwecken. Darüber hinaus können sie zur Mittelbeschaffung verwendet werden -> Verteilung von Eigentumsrechten im Austausch gegen VARCH.

InvArch wird mit Substrate erstellt. Dies bedeutet, dass Benutzer blitzschnelle Transaktionsgeschwindigkeiten, minimale Transaktionsgebühren und schnelle Ausführungszeiten genießen können - keine aufgeblähten Netzwerkprovisionen oder Kettenteilungen (Hard Forks) mehr!

Durch die Bereitstellung des Projekts auf KSM/Polkadot wird InvArch inem sicheren und kompatiblen Ökosystem fortschrittlicher Protokolle beitreten. Zusätzlich zu InvArch, haben Benutzer vollen Zugriff auf die Fähigkeiten von KSM/Polkadot - diese erstaunlichen Technologien, die eine neue Ära der Innovation einleiten!InvArchitects hinter dem Projekt

Dakota Barnett (Chief Visionary Officer)
Twitter | LinkedIn | GitHub


Gabriel Facco de Arruda (Sr. Rust Developer)
LinkedIn | GitHub

Kresna Sucandra (Lead Substrate Developer)
LinkedIn | GitHub


Mindaugas Savickas (Chief Marketing Officer)
Twitter | LinkedIn


Bruno Škvorc (Technical Advisor)
Twitter | LinkedIn


Sonja Prstec (Legal Advisor)
LinkedIn


Warum InvArch?

Dies ist ein interessantes Projekt, das die Spielregeln ändern kann. Dies ist ein interessantes Projekt, das die Spielregeln ändern kann Web3 Foundation (Beweis 1) / (Beweis 2). Gabriel Facco de Arruda - ist einer der wichtigsten Rust Developer von PolkaDex. Technischer Berater Bruno Škvorc hilft, Empfehlungen zu geben und eine Vorstellung von der tatsächlichen Entwicklung des Projekts zu geben. Wenn Sie versuchen zu lernen, wie man auf Polkadot arbeitet , finden Sie es in 75% der Fälle in seinen Videos mit Anleitungen. Er arbeitete bei der Web3 Foundation und half bei der Entwicklung von Polkadot, Kusama und der Substrate-Plattform. Er hilft auch, indem er das Projekt mit seinen Kollegen und Risikoinvestoren verbindet. Rechtsberaterin Sonja Prstec hilft bei der Strukturierung der Organisation und der Einhaltung internationaler Standards. Sie war ehemalige Rechtsberaterin der Web3 Foundation, Bit Country und NEAR Protocol. Rechtsberatung und -beratung sind für jedes ernsthafte Projekt von entscheidender Bedeutung.


Sie können bereits Projektbotschafter werden

Dazu müssen Sie dem offiziellen Discord-Server beitreten, die Bedingungen und das Formular lesen. Auch, wenn du willst, tag mich im Discord Channel #water-cooler☕ (@jakub#4397) und schreibe Danke für die Einladung (vorzugsweise auf Englisch).


Es liegen noch viele interessante Dinge vor uns.2  Local / Nowe kryptowaluty i tokeny / InvArch on: September 25, 2021, 05:14:15 PM
Pozdrowienia dla wszystkich!
Przedstawiam Wam jeden z najlepszych projektów, jakie kiedykolwiek widziałem na wczesnych etapach rozwoju. Myślę, że przegapienie takiej szansy byłoby dużym błędem.
Dla zainteresowanych:Website | Twitter | Telegram ANN | Discord | LinkedIn | GitHubCo to jest InvArch? Przede wszystkim jest to sieć własności intelektualnej i zdecentralizowanego rozwoju dla Web 3.0, miejsce, w którym możesz wcielić swój pomysł w życie. Innymi słowy jest to usługa, która wygeneruje patent na Twój pomysł, a w przyszłości umożliwi integrację usług dla światowych biur patentowych.


Nasze hasło: przekształć swoje pomysły w zasoby cyfrowe i daj im życie!


Jak to działa? Pallet_IPT pozwala użytkownikom tworzyć tokeny własności intelektualnej (IPT), które są zasadniczo NFT przechowywanymi przy użyciu IPFS, ale z innymi funkcjami, innymi niż zwykłe tokeny (ERC721). Pallet_IPS pozwala użytkownikom przechowywać swoje IPT w zestawach. Te zestawy można uznać za prawdziwy „pomysł”. Zasadniczo są to kolekcje niewymiennych komponentów (lub IPT), które pomagają opisać i uszczegółowić pomysł.
Pallet_IPO określa mechanizm własności udziałów. Umożliwia to tworzenie wymiennych tokenów własności i powiązanie ich z zestawem adresów IP. Te tokeny są sposobem reprezentowania własności pomysłu. Tokeny te można wykorzystać do budowania partnerstw -> dystrybucję praw własności w zamian za umiejętności lub pracę potrzebną do urzeczywistnienia pomysłu. Dodatkowo mogą służyć do pozyskiwania funduszy -> podział praw majątkowych w zamian za VARCH.

InvArch zostanie zbudowany przy użyciu Substrate. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli cieszyć się błyskawicznymi prędkościami transakcji, minimalnymi opłatami transakcyjnymi i szybkim czasem realizacji - koniec z rozdętymi prowizjami sieciowymi. (hard forks)

Wdrażając projekt na KSM/Polkadot, InvArch dołączy do bezpiecznego i kompatybilnego ekosystemu zaawansowanych protokołów. Oprócz InvArch, użytkownicy będą mieli pełny dostęp do możliwości KSM/Polkadot – tych niesamowitych technologii, otwierających nową erę innowacji!InvArchitects stojący za projektem

Dakota Barnett (Chief Visionary Officer)
Twitter | LinkedIn | GitHub


Gabriel Facco de Arruda (Sr. Rust Developer)
LinkedIn | GitHub

Kresna Sucandra (Lead Substrate Developer)
LinkedIn | GitHub


Mindaugas Savickas (Chief Marketing Officer)
Twitter | LinkedIn


Bruno Škvorc (Technical Advisor)
Twitter | LinkedIn


Sonja Prstec (Legal Advisor)
LinkedIn


Dlaczego InvArch?

To ambitny projekt, który może zmienić reguły gry. Projekt jest już na oczach Web3 Foundation (dowód 1) / (dowód 2). Gabriel Facco de Arruda jest jednym z głównych deweloperów Rust w PolkaDex. Doradca techniczny Bruno Škvorc pomaga w udzielaniu rekomendacji i daje wskazówki dotyczące faktycznego rozwoju projektu. Jeśli spróbujesz nauczyć się pracować na Polkadocie, w 75% przypadków znajdziesz to w jego filmikach z instrukcjami. Pracował w Fundacji Web3 i współtworzył Polkadot, Kusama i platformę Substrate. Pomaga również przez współpracę z kolegami i inwestorami venture. Radca prawny Sonja Prstec pomaga w procesie strukturyzacji organizacji i zgodności z międzynarodowymi standardami. Była doradcą prawnym Fundacji Web3, Bit Country i NEAR Protocol. Porady i wskazówki prawne mają kluczowe znaczenie dla każdego poważnego projektu.


Już możesz zostać ambasadorem projektu

Aby to zrobić, musisz dołączyć do oficjalnego serwera Discord przeczytać warunki i wypełnić formularz. Także jeśli chcesz, na Discordzie na kanał #water-cooler☕ przeciągnij mnie (@jakub#4397)i napisz dziękuję za zaproszenie (najlepiej po angielsku).Dołącz! Przed nami jeszcze wiele ciekawych rzeczy.


3  Alternate cryptocurrencies / Announcements (Altcoins) / InvArch gem on: September 25, 2021, 04:56:16 PM
Greetings to all!!
I present to you one of the best projects I have ever seen in the early stages of development. I think that missing such a chance would be a big mistake.
To your attention:Website | Twitter | Telegram ANN | Discord | LinkedIn | GitHubWhat is InvArch? First of all, it is a network of intellectual property and decentralized development for Web 3.0, a place where you can put your idea into practice. In other words, it is a service that will produce a patent for your idea, and in the future it is possible to integrate services for global patent offices.


Our slogan: turn your ideas into digital assets and give them life!


How does it work? Pallet_IPT llows users to create intellectual property tokens (IPTs), which are essentially NFTs stored using IPFS, but with other functionality, not like regular (ERC721) tokens. Pallet_IPS is what allows users to store their IPTs in sets. These sets can be considered as a real "idea". In essence, these are collections of non-interchangeable components (or IPTs) that help describe and detail an idea. Pallet_IPO - is what sets the share ownership mechanism. This allows you to create interchangeable ownership tokens and bind them to a set of IPs. These tokens are a means of representing ownership of an idea. These tokens can be used to build partnerships -> the distribution of property rights in exchange for the skills or work needed to bring the idea to life. In addition, they can be used to raise funds -> distribution of property rights in exchange for VARCH.

InvArch will be built using Substrate. his means that users will be able to enjoy lightning-fast transaction speeds, minimal transaction fees and fast execution times - no more bloated network commissions or chain divisions (hard forks)!

By deploying the project on KSM/Polkadot, InvArch will join a secure and compatible ecosystem of advanced protocols. In addition to InvArch, users will have full access to the capabilities of KSM/Polkadot - these amazing technologies, opening a new era of innovation.!InvArchitects behind the project

Dakota Barnett (Chief Visionary Officer)
Twitter | LinkedIn | GitHub


Gabriel Facco de Arruda (Sr. Rust Developer)
LinkedIn | GitHub

Kresna Sucandra (Lead Substrate Developer)
LinkedIn | GitHub


Mindaugas Savickas (Chief Marketing Officer)
Twitter | LinkedIn


Bruno Škvorc (Technical Advisor)
Twitter | LinkedIn


Sonja Prstec (Legal Advisor)
LinkedIn


Why InvArch?

This is an ambitious project that can change the rules of the game. The project is already under the sight of Web3 Foundation (proof 1) / (proof 2). Gabriel Facco de Arruda - is one of the main rust developers of PolkaDex. Technical advisor Bruno Škvorc helps to give recommendations and give an idea of the actual development of the project. If you try to learn how to develop on Polkadot, in 75% of cases you will find it in his videos with instructions. He worked at the Web3 Foundation and helped create Polkadot, Kusama and the Substrate platform. He also helps by linking the project to his colleagues and venture investors. Legal advisor Sonja Prstec helps in the process of structuring the organization and compliance with international standards. She was a former legal advisor to the Web3 Foundation, Bit Country and NEAR Protocol. Legal advice and guidance are crucial for any serious project.


You can already become a project ambassador

To do this, you must join the official Discord server, read the conditions and fill out the form. Also, if you want, in Discord channel #water-cooler☕ drag me (@jakub#4397) and write thank you for the invitation.


Join! There is still a lot of interesting things ahead.4  Local / Alternatywne kryptowaluty / Rigel Protocol on: September 25, 2021, 04:34:43 PM
Cześć wszystkim!
Dziś chcę Wam opowiedzieć o projekcie Rigel Protocol.Website | Documentation | Telegram | Youtube | Twitter | Medium | Discord
 GitHub | Whitepaper
Rigel Protocol - przeznaczony do wdrażania nowych rozwiązań w przestrzeni zdecentralizowanych finansów (DeFi), projekt jest protokołem zdecentralizowanym, którego celem jest zapewnienie społeczności dostępu do narzędzi do rozwijania i wdrażania technologii blockchain w życiu codziennym.Rigel Protocol zapewnia dostęp do wielu produktów DeFi w jednej wygodnej usłudze. Mianowicie, cross-chain swap, token smart swapping, uprawa plonów, handel marżą, strona pożyczkowa i wiele więcej.Ekosystem projektu będzie posiadał token $RGP który będzie używany do nagradzania wszystkich zapewniających płynność. Ponadto użytkownicy posiadający token będą mogli kontrolować decyzje i głosować na decyzje związane z protokołem.

Aby zapewnić wysoką szybkość transakcji, małe opóźnienia, niskie opłaty i szybkość
dystrybucji i adaptacji  Rigel Protocol protokół Rigel zostanie początkowo uruchomiony w dwóch sieciach: Binance Smart Chain i Ethereum.
 
Maksymalna podaż tokenów wyniesie tylko 40 mln.
Token zostanie równo podzielony pomiędzy Binance Smart Chain (50%) i Ethereum Chain (50%).
 
Tokeny należące do zespołu zostaną zablokowane na 24 miesiące z miesięcznym okresem odblokowania. Powinno to pomóc zespołowi w rzetelnej pracy, aby zapewnić wdrożenie wszystkich proponowanych funkcji i uniknąć przedwczesnego zrzucania tokenów na rynek.

Adres umowy:
Ethereum ERC-20: kliknij
Binance BEP-20: kliknij

Pełna dystrybucja tokenów
Decentralizacja protokołu oznacza, że cała władza jest w rękach społeczności. Użytkownicy nie będą musieli przechodzić przez KUS, użytkownik będzie mógł pozostać anonimowy bez wpisywania haseł, fraz odzyskiwania czy weryfikacji dwuskładnikowej. Do pracy z protokołem odpowiedni jest dowolny portfel kryptograficzny obsługujący Web 3 (Metamask, TrustWallet i inne ...). W przyszłości planują również stworzyć aplikację mobilną.


Również niedawno projekt uruchomił program ambasadorski, szczegóły programu można znaleźć tutaj.

Chcę również zauważyć, że token można już monitorować na następujących platformach:
CoinMarketCap
Coingecko
Coinpaprika (ETH)
CryptoCurrencyCap
Cryptolisting
Dappraddar
CryptoCompare
TokenDaily
CoinCodex
CryptoTotem
DEX.GURU
NOMICS
BoggedFinance
Dapp.expert
Monetora
Walletinvestor


5  Local / Announcements (Deutsch) / Rigel Protocol on: September 25, 2021, 04:19:24 PM
Guten Tag!
Heute möchte ich euch von dem Projekt erzählen Rigel Protocol.Website | Documentation | Telegram | Youtube | Twitter | Medium | Discord
 GitHub | Whitepaper
Rigel Protocol - Das Projekt wurde entwickelt, um neue Lösungen im Bereich der DeFi zu implementieren. Es handelt sich um ein dezentrales Protokoll, das der Community Zugang zu Tools zur Erweiterung und Implementierung der Blockchain-Technologie im Alltag bieten soll.Das Rigel Protocol bietet Zugriff auf viele DeFi-Produkte in einer praktischen Lösung. Nämlich Cross-Chain-Swap, Token Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trading, Lending Page und vieles mehr.Das Ökosystem des Projekts wird einen $RGP-Token haben, um alle Liquiditätsanbieter zu belohnen. Außerdem können Benutzer, die das Token besitzen, Entscheidungen kontrollieren und über Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Protokoll abstimmen.

Um eine hohe Transaktionsgeschwindigkeit, geringe Latenz, niedrige und Gebühren zu gewährleisten wird das Rigel Protocol zunächst in zwei Netzwerken eingeführt: Binance Smart Chain und Ethereum.
 
Das maximale Angebot an Token wird nur 40 Millionen betragen.
Der Token wird gleichmäßig zwischen Binance Smart Chain (50%) und Ethereum Chain (50%) aufgeteilt.
 
Die Tokens im Besitz des Teams werden für 24 Monate gesperrt, mit einer monatlichen Entsperrfrist. Dies sollte dem Team helfen, gewissenhaft zu arbeiten, um sicherzustellen, dass alle vorgeschlagenen Funktionen implementiert werden und um ein vorzeitiges Dumping von Token auf den Markt zu vermeiden.

Vertragsadresse:
Ethereum ERC-20: klick
Binance BEP-20: klick

Vollständige Verteilung von Token
Die Dezentralisierung des Protokolls impliziert, dass die gesamte Macht in den Händen der Gemeinschaft liegt. Benutzer müssen nicht durch den KUS gehen, der Benutzer kann anonym bleiben, ohne Passwörter, Wiederherstellungsphrasen oder Zwei-Faktor-Verifizierungen einzugeben. Um mit dem Protokoll zu arbeiten, ist jede Krypto-Wallet geeignet, die Web 3 (Metamask, TrustWallet und andere ...) unterstützt. Zukünftig planen sie auch, eine mobile App zu entwickeln.


Außerdem hat das Projekt kürzlich ein BotschafterprogrammAmbassadorprogramm gestartet, die Details zum Programm finden Sie hier.

Ich möchte auch anmerken, dass der Token bereits auf folgenden Plattformen überwacht werden kann:
CoinMarketCap
Coingecko
Coinpaprika (ETH)
CryptoCurrencyCap
Cryptolisting
Dappraddar
CryptoCompare
TokenDaily
CoinCodex
CryptoTotem
DEX.GURU
NOMICS
BoggedFinance
Dapp.expert
Monetora
Walletinvestor


6  Alternate cryptocurrencies / Tokens (Altcoins) / Rigel Protocol on: September 25, 2021, 04:06:14 PM
Hello all!
Today I want to tell you about the project Rigel Protocol.Website | Documentation | Telegram | Youtube | Twitter | Medium | Discord
 GitHub | Whitepaper
Rigel Protocol - designed to implement new solutions in the space of decentralized finance, the project is a decentralized protocol, which aims to provide the community with access to tools to expand and implement blockchain technology in everyday life.The Rigel Protocol provides access to many DeFi products in one convenient service. Namely, cross-chain swap, token smart swapping, yield farming, margin trading, lending page and much more.
The ecosystem of the project will have a $RGP token that will be used to reward all liquidity providers. Also, users who own the token will be able to control decisions and vote on decisions related to the protocol.

To ensure high transaction speed, low latency, low fees and fast distribution and adoption, the Rigel Protocol will initially launch on two networks: Binance Smart Chain and Ethereum.
 
The maximum supply of tokens will be only 40 million.
The token will be evenly split between Binance Smart Chain (50%) and Ethereum Chain (50%).
 
The tokens owned by the team will be locked for 24 months, with a monthly unlocking period. This should help the team to work diligently to ensure that all proposed features are implemented and to avoid premature dumping of tokens into the market.

Contract address:
Ethereum ERC-20: click
Binance BEP-20: click

Full distribution of tokens
Decentralization of the protocol implies that all power is in the hands of the community. Users will not need to go through the KUS, the user will be able to remain anonymous without entering any passwords, recovery phrases or two-factor verifications. To work with the protocol, any crypto wallet that supports Web 3 (Metamask, TrustWallet and others ...) is suitable. In the future, they also plan to develop a mobile application.


Also recently, the project has launched an ambassador program, you can find the details of the program here.

I also want to note that the token can already be monitored on the following platforms:
CoinMarketCap
Coingecko
Coinpaprika (ETH)
CryptoCurrencyCap
Cryptolisting
Dappraddar
CryptoCompare
TokenDaily
CoinCodex
CryptoTotem
DEX.GURU
NOMICS
BoggedFinance
Dapp.expert
Monetora
Walletinvestor


7  Local / Альтернативные криптовалюты / Обсуждение проекта InvArch on: September 25, 2021, 03:39:11 AM
Всех приветствую!
Представляю вам один из лучших проектов, который я когда либо видел в начальной стадии разработки. Я считаю что пропустить такой шанс - будет большая ошибка.
К вашему вниманию:Website | Twitter | Telegram ANN | Discord | LinkedIn | GitHubЧто из себя представляет InvArch? Прежде всего - это сеть интеллектуальной собственности и децентрализованной разработки для Web 3.0, место где вы можете воплотить свою идею в жизнь. Другими словами - это сервис, который будет производить некий патент на вашу идею, а в будущем вполне возможно интегрировать услуги для глобальных патентных ведомств.


Наш лозунг: превратите свои идеи в цифровые активы и дайте им жизнь!


Как это работает? Pallet_IPT позволяет пользователям создавать токены интеллектуальной собственности (IPT), которые по сути представляют собой NFT, хранящиеся с использованием IPFS, но с другой функциональностью, не такие как обычные (ERC721) токены. Pallet_IPS - это то, что позволяет пользователям хранить свои IPT в наборах. Эти наборы можно рассматривать как настоящую «идею». По сути, это коллекции невзаимозаменяемых компонентов (или IPT), которые помогают описать и детализировать идею. Pallet_IPO - это то, что устанавливает механизм долевого владения. Это позволяет создавать взаимозаменяемые токены владения и привязывать их к набору IP. Эти токены являются средством представления прав собственности на идею. Эти токены можно использовать для построения партнерских отношений -> распределения прав собственности в обмен на навыки или работу, необходимые для воплощения идеи в жизнь. Кроме того, их можно использовать для сбора средств -> распределения прав собственности в обмен на VARCH.

InvArch будет построен с использованием Substrate. Это означает, что пользователи смогут наслаждаться молниеносной скоростью транзакций, минимальными комиссиями за транзакции и быстрым временем выполнения - больше никаких раздутых сетевых комиссий или разделений цепи (хард форков)!

Развернув проект на KSM/Polkadot, InvArch присоединится к безопасной и совместимой экосистеме передовых протоколов. Помимо InvArch, пользователи получат полный доступ к возможностям KSM/Polkadot - этим удивительным технологиям, открывая новую эру инноваций!InvArchitects стоящие за проектом

Dakota Barnett (Chief Visionary Officer)
Twitter | LinkedIn | GitHub


Gabriel Facco de Arruda (Sr. Rust Developer)
LinkedIn | GitHub

Kresna Sucandra (Lead Substrate Developer)
LinkedIn | GitHub


Mindaugas Savickas (Chief Marketing Officer)
Twitter | LinkedIn


Bruno Škvorc (Technical Advisor)
Twitter | LinkedIn


Sonja Prstec (Legal Advisor)
LinkedIn


Почему именно InvArch?

Это амбициозный проект который может изменить правила игры. Проект уже под прицелом Web3 Foundation (пруф 1) / (пруф 2). Gabriel Facco de Arruda - один из основных rust разработчиков PolkaDex. Технический советник Bruno Škvorc помогает дать рекомендации и дать представление о фактическом развитии проекта. Если вы попытаетесь узнать, как развиваться на Polkadot, в 75% случаев вы найдете его в видеороликах с инструкциями. Он работал в Web3 Foundation и помогал создавать Polkadot, Kusama и платформу Substrate. Он также помогает, связывая проект со своими коллегами и венчурными инвесторами. Юрисконсульт Sonja Prstec помогает в процессе структурирования организации и соблюдения международных норм. Она была бывшим советником по правовым вопросам в Web3 Foundation, Bit Country и NEAR Protocol. Юридическая консультация и руководство имеют решающее значение для любого серьезного проекта.


Уже сейчас вы можете стать амбассадором проекта

Для этого вам обязательно нужно присоединиться в официальный Discord проекта, прочитать условия и форму. Так же если вам не будет сложно, в Discord комната #water-cooler☕ тегните меня (@saniksin#7911) и напишите спасибо за приглашение (желательно на английском языке).


Присоединяйтесь! Впереди еще много интересного.


8  Local / Альтернативные криптовалюты / Обсуждение проекта Rigel Protocol on: September 25, 2021, 01:19:10 AM
Здравствуйте!
Сегодня хочу вам рассказать о проекте Rigel Protocol.Website | Documentation | Telegram | Youtube | Twitter | Medium | Discord
 GitHub | Whitepaper
Rigel Protocol - предназначен для внедрения новых решений в пространство децентрализованных финансов, проект являет собой децентрализованный протокол, цель которого - предоставить сообществу доступ к инструментам для расширения и внедрения технологии блокчейн в повседневную жизнь.Rigel Protocol предоставляет доступ ко многим продуктам DeFi в одном удобном сервисе. А именно, обмен между блокчейнами (cross-chain swap), умный обмен токенов (token smart swapping), фарминг (yield farming), маржинальная торговля, лендинг и многое другое.В экосистему проекта будет заложен токен $RGP который будет использоваться для вознаграждения всех поставщиков ликвидности. Так же пользователи, которые владеют токеном, смогут контролировать решения и голосовать за принятие решений относящихся к протоколу.

Чтобы обеспечить высокую скорость транзакций, низкую задержку, низкие комиссии и быстрое
распространение и принятие, Rigel Protocol изначально будет запущен на двух сетях: Binance Smart Chain и Ethereum.


Максимальное предложение токенов составит всего 40 миллионов.
Токен будет ровно поделен между Binance Smart Chain (50%) и Ethereum Chain (50%).

Токены которые принадлежат команде будут заблокированы на 24 месяца, с ежемесячным периодом разблокировки. Это должно помочь команде усердно работать над тем, чтобы все предлагаемые функции были реализованы и позволит избежать преждевременного сброса токенов в рынок.

Адрес контракта:
Ethereum ERC-20: клик
Binance BEP-20: клик

Полное распределение токенов
Децентрализация протокола подразумевает что вся власть находится в руках сообщества. Пользователям не нужно будет проходить КУС, пользователь сможет сохранять анонимность, не вводя никаких паролей, фраз восстановления или двухфакторных верификаций. Для работы с протоколом подойдет любой крипто кошелёк поддерживающий Web 3 (Metamask, TrustWallet и другие...). В будущем так же планируют разработать мобильное приложение.


Так же недавно у проекта стартовала амбассадорская программа, вы можете найти детали программы тут.

Так же хочу отметить что за токеном уже сейчас можно следить на следующих платформах:
CoinMarketCap
Coingecko
Coinpaprika (ETH)
CryptoCurrencyCap
Cryptolisting
Dappraddar
CryptoCompare
TokenDaily
CoinCodex
CryptoTotem
DEX.GURU
NOMICS
BoggedFinance
Dapp.expert
Monetora
Walletinvestor


9  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [BOUNTY] OTPPAY - BOUNTY & AIRDROP = 12 MILLION TOKENS on: January 12, 2019, 03:07:32 PM
Proof post
BTT Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1230947
MY WALLET: 0x6206fb6d01c6aa80ad478079a49037f6cba7c5d1
MY EMAIL: rbkrutoi@gmail.com
10  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [Bounty]🔥🔥🔥[1,000,000 QKC REWARDS 💰] [QuarkChain]🔥🔥🔥 Bounty.quarkchain.io on: December 24, 2018, 03:42:51 AM

Week 1 (19 Dec - 25 Dec)
Facebook
Facebook username: saniksin
Facebook Profile: https://www.facebook.com/saniksins

Share link:

https://www.facebook.com/saniksins/posts/564449370683187
https://www.facebook.com/saniksins/posts/564449130683211
https://www.facebook.com/saniksins/posts/565070357287755
https://www.facebook.com/saniksins/posts/565070223954435
https://www.facebook.com/saniksins/posts/566795543781903
11  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: 🎲[BOUNTY] EOSJACKS - EOS Gaming Platform, Monthly Payout, EOS Prizes (~$600k)💰🚀 on: December 20, 2018, 11:45:04 PM
Week Number: 5
Twitter Link: https://twitter.com/saniksins
Your Number on the Spreadsheet: 27
Bitcointalk Profile Link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1230947

Retweets:
 
1 – (16/12): https://twitter.com/eosjacksteam/status/1072066651778994176
2 – (18/12): https://twitter.com/eosjacksteam/status/1074540779832373248
3 – (19/12): https://twitter.com/eosjacksteam/status/1061968312324644864
4 – (20/12): https://twitter.com/eosjacksteam/status/1061582459161083904

Tweets:

1 – (16/12): https://twitter.com/saniksins/status/1074422712733523969
2 – (19/12): https://twitter.com/saniksins/status/1075524807335297025
3 – (20/12): https://twitter.com/saniksins/status/1075899663553835008
12  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [BOUNTY] TANZO social marketplace - 10,000,000 TZO's worth $300,000 on: December 18, 2018, 11:34:29 PM
Week #8
Facebook
Shares + Likes

1. https://www.facebook.com/saniksins/posts/560111221117002
2. https://www.facebook.com/saniksins/posts/560791664382291
3. https://www.facebook.com/saniksins/posts/561301664331291
4. https://www.facebook.com/saniksins/posts/562932897501501
5. https://www.facebook.com/saniksins/posts/563996290728495
13  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [BOUNTY] SMILO PLATFORM - THE HYBRID BLOCKCHAIN PLATFORM WITH A CONSCIENCE on: December 16, 2018, 10:21:58 PM
#PROOF OF AUTHENTICATION

Bitcointalk Username: Saniksin
Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1230947

Twitter username: @saniksin
Twitter profile: https://twitter.com/Saniksin

Facebook username: saniksins
Facebook profile: https://www.facebook.com/saniksins

Telegram username: @saniksin

ETH Wallet: 0x6206fb6d01c6aa80ad478079a49037f6cba7c5d1

Week #10 (10.12-16.12)
Facebook

Shares
1. https://www.facebook.com/saniksins/posts/560107411117383
2. https://www.facebook.com/saniksins/posts/561821950945929
3. https://www.facebook.com/saniksins/posts/562931370834987

+ posts
1. https://www.facebook.com/saniksins/posts/560106137784177
2. https://www.facebook.com/saniksins/posts/562931504168307
14  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: ▄▀▄▀▄▀▄ [BOUNTY] ★ GIGZI ★ Independent Wealth Management ★ 10,000 ETH ▄▀▄▀▄▀▄ on: December 16, 2018, 10:06:06 PM
Bitcointalk name : ### Saniksin ###
< Facebook > https://www.facebook.com/saniksins
< Twitter > https://twitter.com/Saniksin
< Telegram > @saniksin
< Telegram Group > https://t.me/CryptSan


Campaign : ### Facebook ###
Week Number : < 8 >
Facebook Link : < https://www.facebook.com/saniksins >
Links of Shared Posts:
1. < https://www.facebook.com/saniksins/posts/560098957784895 >
2. < https://www.facebook.com/saniksins/posts/560788267715964 >
3. < https://www.facebook.com/saniksins/posts/561293357665455 >
Link of your own Post:
1. < https://www.facebook.com/saniksins/posts/562926960835428 >
Did you completed at least one comment & like to our page? < Yes >


Campaign : ### Telegram ###
Week Number : < 8 >
Telegram Name : < @saniksin >
Link to Screenshot : < https://t.me/gigzicommunity/2152 >
Did you stayed in our groups during the week? < Yes >

If you have a group: https://t.me/CryptSan
Did you share 2 times during the week our group? < Yes >

1. https://t.me/CryptSan/127
2. https://t.me/CryptSan/128
15  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [Bounty] 🔥EQWITY🔥: Let's Self-Regulate the Blockchain! $1.8M EQY Reward on: December 16, 2018, 09:59:59 PM
Week 8 (10.12 - 16.12)
Facebook
repost
1. https://www.facebook.com/saniksins/posts/560097074451750
2. https://www.facebook.com/saniksins/posts/561287640999360
3. https://www.facebook.com/saniksins/posts/561819664279491
4. https://www.facebook.com/saniksins/posts/562924880835636

post
1. https://www.facebook.com/saniksins/posts/560097451118379
2. https://www.facebook.com/saniksins/posts/561291200999004
3. https://www.facebook.com/saniksins/posts/561820367612754
4. https://www.facebook.com/saniksins/posts/562925364168921

like
1. https://www.facebook.com/eqwityofficial/photos/a.930695213796285/963029303896209/?type=3&theater
2. https://www.facebook.com/eqwityofficial/photos/a.930695213796285/965678466964626/?type=3&theater
3. https://goo.gl/7zyuyT
4. https://www.facebook.com/eqwityofficial/photos/a.930695213796285/959236170942189/?type=3&theater
16  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [BOUNTY]🎁🎁TOP Network:10,000,000 TOP Tokens to Give Away🎁🎁 on: December 12, 2018, 09:58:10 PM
#PROOF OF REGISTRATION
Bitcointalk UserName: Saniksin
Participated Campaigns: Telegram, Twitter, Facebook
UID in TOP Network Telegram Bot: 3r5z9j

Report #4 (Week 4)
[Weekly interval]
Link to twitter account: https://twitter.com/Saniksins
Number of followers: 700
bitcointalk Username: Saniksin
Retweet
1. https://twitter.com/topnetwork_top/status/1070608600270139393
2. https://twitter.com/topnetwork_top/status/1072334082179252226
3. https://twitter.com/topnetwork_top/status/1072414654369095680
Tweet
1. https://twitter.com/saniksins/status/1071904361641598976
2. https://twitter.com/saniksins/status/1072590486966362112

Report #4 (Week 4)
[Weekly interval]
Bitcointalk username: Saniksin
Link to Facebook account: https://www.facebook.com/saniksins
Number of friends: 5006
Unique Posts:
1. https://www.facebook.com/saniksins/posts/558824351245689
2. https://www.facebook.com/saniksins/posts/560112101116914
3. https://www.facebook.com/saniksins/posts/560792311048893


Telegram

1. https://t.me/CryptSan/122
2. https://t.me/CryptSan/123
3. https://t.me/CryptSan/126
17  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: 🎲[BOUNTY] EOSJACKS - EOS Gaming Platform, Monthly Payments, EOS Prizes ($600k)💰🚀 on: December 12, 2018, 09:32:39 PM
Week Number: 4
Twitter Link: https://twitter.com/saniksins
Your Number on the Spreadsheet: 27
Bitcointalk Profile Link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1230947

Retweets:
 
1 – (07/12): https://twitter.com/eosjacksteam/status/1070184093135060992
2 – (09/12): https://twitter.com/eosjacksteam/status/1070252093313826816
3 – (11/12): https://twitter.com/eosjacksteam/status/1071354870840549377
4 – (12/12): https://twitter.com/eosjacksteam/status/1072831660310364160

Tweets:

1 – (07/12): https://twitter.com/saniksins/status/1071100571824857089
2 – (11/12): https://twitter.com/saniksins/status/1072582471059943425
3 – (12/12): https://twitter.com/saniksins/status/1072967340818599936
18  Local / Новички / Re: Оставляем по 3 совета для новичков! on: December 11, 2018, 09:11:15 PM
1) Не стоит инвестировать деньги в ICO (особенно кредитные, особенно в русские)
2) Если хотите заработать на баунти - нужно будет создавать что-то новое, оригинальное и креативное. Будьте к этому готовы! (работая по шаблонам не заработаешь)
3) Вы потратите время - но не факт что получите результат. Будьте готовы.
19  Local / Альтернативные криптовалюты / Re: AERGO. Блокчейн 4.0. Обсуждение on: December 11, 2018, 09:05:26 PM
Так же соглашусь с тем что было написано выше  Smiley

Очень нравиться следить за проектом AERGO. Опытные ребята, умеют четко ставить цели и исполнять поставленные задачи! Smiley
Показатель то что не нарушают своих установленных сроков ( о чем я не однократно говорил )
Они лидеры. За ними будущее. Верю в их успех!
20  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [BOUNTY] TANZO social marketplace - 10,000,000 TZO's worth $300,000 on: December 09, 2018, 11:05:32 PM
Week #7
Shares + Likes
1. https://www.facebook.com/saniksins/posts/555897261538398
2. https://www.facebook.com/saniksins/posts/556500238144767
3. https://www.facebook.com/saniksins/posts/557124944748963
4. https://www.facebook.com/saniksins/posts/557596758035115
5. https://www.facebook.com/saniksins/posts/558823287912462
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!